ປະຫວັດບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດປະກັນໄພ ແບບຄົບວົງຈອນ ເມື່ອວັນທີ 1 ມັງກອນ 2557 ໂດຍມີທຶນຈົດທະບຽນ 2,000,000 ໂດລາສະຫະລັດ ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ທີ່ໂຄລາວທາວເວີ ( ອາລຸນໃໝ່ ) ຊັ້ນ 5 ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄົບທຸກປະເພດ ຕາມລັກສະນະຄວາມສ່ຽງໄພ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ການປະກັນໄພລົດຍົນ
Car Insurance
ການປະກັນອັກຄີໄພ
Fire Insurance
ການປະກັນໄພບ້ານຢູ່ອາໃສ
Householder Insurance
ການປະກັນໄພທຸລະກິດຂໜາດນ້ອຍ
SME Insurance
ການປະກັນຄວາມສຽ່ງໄພທຸກຊະນິດ
IAR Insurance
ການປະກັນໄພການກໍ່ສ້າງ
CAR Insurance
ການປະກັນໄພເຄື່ອງຈັກ
EAR Insurance
ການປະກັນໄພອື່ນໆ
Miscellaneous Insurance
ການປະກັນໄພການຂົນສົ່ງ
Marine Insurance
ການປະກັນໄພຊີວິດ
Life Insurance