ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຫຸ້ນ

ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພ ຈຳກັດ ເກີດຈາກການຮ່ວມທຶນຄັ້ງສຳຄັນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ປະກັນວິນາດສະໄພ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກັນຊີວິດ ຊັ້ນນຳຂອງປະເທດໄທ ລວມ 6 ບໍລິສັດໄດ້ນຳຈຸດແຂງ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນທຸລະກິດການປະກັນໄພດ້ານຕ່າງໆຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ມາຮ່ວມມືກັນເຮັດທຸລະກິດ ປະກັນໄພແບບຄວົງຈອນ ດ້ວຍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນໃນ ສ.ປ.ປ ລາວຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

1.
ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ຈຳກັດ
2.
ບໍລິສັດ ໄທສີ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ຈຳກັດ
3.
ບໍລິສັດ ກຸງໄທພານິດ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນຈຳກັດ
4.
ບໍລິສັດ ສະຫຍາມຊິດຕີ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ຈຳກັດ
5.
ບໍລິສັດ ອາຄະເນ ປະກັນໄພ ມະຫາຊົນ ຈຳກັດ
6.
ບໍລິສັດ ທິບພະຍະ ປະກັນໄພຊີວິດ ມະຫາຊົນ ຈຳກັດ