ວິໄສທັດແລະພາລະກິດ

Vision & Mission of Dhipaya Insurance

Vision

“Leadership Organization”

ເປັນຜູ້ນຳດ້ານປະກັນໄພແລະປະກັນຊີວິດໃນສປປ.ລາວໂດຍເປັນອົງກອນທີ່ທັນສະໄໝແລະປັບຕົວໄດ້ຕະຫຼອດເວລາດ້ວຍວິໄສທັດທີ່ກ້າວໄກ.

Mission

ສ້າງສັນຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ລູກຄ້າຢ່າງມືອາຊີບມຸ້ງໝັ້ນປັບປຸງຄຸນນະພາບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະສ້າງມູນຄ່າສູງສຸດຕໍ່ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ເສຍ (ລູກ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນ, ບຸກຄະລາກອນ, ຄູ່ຄ້າແລະສັງຄົມ)